Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

SPILLVATTEN

Med spillvatten avses avloppsvatten från hushåll och industrier och lakvatten från deponier, kylvatten och dagvatten. Det innehåller många naturligt förekommande ämnen men höga koncentrationer av dessa ökar risken för övergödning, syrebrist och andra negativa effekter på ekosystemet.

Beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs kan också onaturliga eller oönskade ämnen som släpps ut med avloppet störa såväl ledningssystemet som reningsprocessen hos reningsverket och därmed vara ett hot mot miljön. För en livsmedelsindustri exempelvis är det särskilt intressant att veta den mängd fett som följer med spillvattnet eftersom fett kan sätta igen ledningar och pumpar.

Det finns även tydliga gränser för hur höga halter av olika tungmetaller man får släppa ut. Dessa påverkar både reningsprocesserna och kvalitén på det slam som reningsverket producerar.

Miljöbalken föreskriver tydligt kommunernas ansvar att utöva tillsyn och ingripa om myndighetsbeslut inte följs. Därmed ställs alltfler krav på de kunder som ligger uppströms om reningsverken att undersöka vattnet de släpper ut. Analyser av vattnet måste alltid utföras av ackrediterade laboratorier och mätning samt provtagning av tekniker som genomgått adekvat utbildning.

 

Behöver du hjälp med miljöprovtagning? Kontakta oss!