Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION

Viktig information om försäkringsdistribution i Nomor AB

Om förmedlaren

Nomor AB, 556526-3976 (”Nomor”), förmedlar försäkring mot bostadsohyra, försäkring mot träskadeinsekter (husbock/ hästmyra), mot äkta hussvamp och mot sent upptäckta dödsfall. Försäkringsgivare är Nomor Försäkring AB.

Nomor AB
Tusbystråket 1B, 191 61 Sollentuna
Tel. 0771-122 300
info@nomor.se


Försäkringen distribueras utan att distributören lämnat råd baserat på sådan opartisk analys som avses i Lag om försäkringsdistribution 4 kap 2§. Vi erbjuder endast ett fast produktutbud från en enda försäkringsgivare, Nomor Försäkring AB. Nomor får inte heller någon ersättning för förmedlingen av försäkringarna och den anställda som distribuerar försäkringar för bolagets räkning får ingen särskild ersättning för det utöver deras vanliga, fasta, lön.


Tillsyn och kontroll av tillstånd

Nomor AB verksamhet med försäkringsdistribution står under Finansinspektionens tillsyn. Nomor har lagstadgade tillstånd för sin verksamhet och har tillstånd att förmedla skadeförsäkringar klass 9 (annan sakskada). Tillstånden kan kontrolleras hos Bolagsverket och Finansinspektionen. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och den som begär det om en anställd hos oss har rätt att distribuera försäkringar. Avseende marknadsföring står bolaget under konsumentverkets tillsyn. Kontaktinformation till alla myndigheter återfinns längre ner.


Kvalificerat innehav

Nomor har inget kvalificerat innehav i något försäkringsföretag och inget försäkringsföretag har ett kvalificerat innehav i Nomor.


Ansvarsförsäkring

Nomor AB har en särskild ansvarsförsäkring för verksamheten med försäkringsdistribution. Ansvarsförsäkringen är bl.a. förenat med ett efterskydd som innebär att försäkringen även täcker skador som anmäls till försäkringsgivaren inom tre år från det att försäkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon annan försäkring. Utöver detta innebär även försäkringen att du kan rikta krav direkt mot försäkringsgivaren i den utsträckning du inte fått ersättning av oss och ersättningen ska betalas ut direkt till dig som skadelidande utan krav på självrisk. Försäkringsgivare är QBE Europé SA/NV, Sweden Branch, se kontaktuppgifter nedan. Högsta ersättning per skada uppgår till 1 300 380 EUR och den sammanlagda högsta ersättningen för alla skador under ett år till 2 600 750 EUR.

QBE Europe SA/NV, Sweden Branch (516411-5403)
Kungsgatan 27, 111 56 Stockholm
Tel. 08-587 514 00
infoqbesweden@se.qbe.com
www.qbe.se


Om vi inte är överens

Vi värdesätter nöjda kunder högt, vi vill gärna att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende. Prövningen är kostnadsfri. Vår förhoppning är att ditt ärende ska kunna klaras upp genom en dialog mellan oss.

Om du har klagomål på vår verksamhet avseende försäkringsdistribution är du välkommen att höra av dig till forsakringsdistribution@nomor.se. Om vi har försökt att lösa problemen tillsammans och du ändå inte är nöjd finns det andra möjligheter för dig att få ditt ärende prövat. Du kan alltid, när som helst, vända dig till någon instans utanför Nomor för att få ditt ärende prövat eller för att få vägledning (vissa instanser avser endast konsumenter):


• Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå
• Konsumentverket (Hallå konsument)
• Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva privatpersoners försäkringsfrågor. ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har form av en rekommendation.
• Din kommunala konsumentvägledare
• Du kan vända dig till allmän domstol genom att väcka talan mot din försäkringsgivare.

 

Kontaktuppgifter till myndigheter


Finansinspektionen Box 7821
103 97 Stockholm
Tel. 08-408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Tel. 0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Konsumentverket
Box 48 651 02 Karlstad
Tel. 0771-423 300
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se