Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

PERSONUPPGIFTS- OCH INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifts- och integritetspolicy

Gemensam policy för Nomor AB, org. nr. 556526-3976 och Nomor Försäkring AB, org.nr. 516401-8474.

Personlig integritet och skydd av personuppgifter är viktigt för Nomor. Denna policy innehåller information om hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har inom ramen för vår personuppgiftsbehandling.

”Ni”, ”du” eller ”er” betyder i denna policy din organisation, dig som person eller någon som företräder dig eller din organisation. När vi använder namnet Nomor, ”vi” eller ”oss” avser vi Nomor AB och Nomor Försäkring AB. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är det Nomor-bolag som du har avtal med eller som annars ansvarar för den försäkring som gäller för dig. För vissa personuppgiftsbehandlingar har bolagen ett gemensamt ansvar.

 

Varför behandlar Nomor dina personuppgifter

Ändamålet med vår behandling är att vi ska kunna teckna, fullgöra och administrera avtal, tillvarata rättsliga skyldigheter, genomföra marknads- och kundanalyser, produkt- och affärsutveckling, marknadsföring, sammanställa statistik samt för att kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Du kan läsa mer om ändamålen nedan.

 

När du kontaktar oss via vår hemsida

Oavsett om du anmäler en skada på vår hemsida eller om du kontaktar oss genom vårt kontaktformulär på hemsidan så samlar vi in vissa personuppgifter om dig. Uppgifterna samlas främst in från dig, från någon annan i er organisation eller någon av våra samarbetspartners som ni har avtal med och som ni nyttjar. Detta kan vara kontaktuppgifter, adressuppgifter, namnuppgifter, yrkesuppgifter, försäkringsnummer och skadeuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är huvudsakligen berättigat intresse och avtal. Vi använder dessa uppgifter till att utföra våra tjänster åt er och för att kunna föra statistik. Statistiken kan vi sedan använda till att hjälpa till att planera våra resurser eller kommunicera till våra samarbetspartners som ni har avtal med.

För att kunna erbjuda en god servicenivå har Nomor ett berättigat intresse att kunna tillhandahålla en skadeanmälningsfunktion över nätet, att kunna erbjuda våra kunder eller andra som vill komma i kontakt med oss att göra det via nätet samt att kunna hålla viss statistik över det arbete vi utför.

 

När du kontaktar vår kundtjänst via telefon

När du ringer in till vår kundtjänst beror det oftast på att du vill anmäla en skada, få råd om skadedjursbekämpning som du kan utföra själv eller för att du vill komma i kontakt med någon som jobbar hos oss. Uppgifterna samlas främst in direkt från dig, från någon annan i er organisation eller någon av våra samarbetspartners som ni har avtal med och som ni nyttjar. Vi efterfrågar ofta olika personuppgifter från dig i anledning av detta och det rör sig om namnuppgifter, adressuppgifter, kontaktuppgifter, försäkringsnummer, yrkesuppgifter och skadeuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är huvudsakligen berättigat intresse och avtal. Vi använder dessa uppgifter till att utföra våra tjänster åt er och för att kunna föra statistik, statistiken kan vi sedan använda till att hjälpa till att planera våra resurser eller kommunicera till våra samarbetspartners som ni har avtal med.

När du kontaktar vår kundtjänst över telefon är vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla en kundtjänst den rättsliga grunden för behandlingen.

 

När du är kund hos oss

Under pågående avtalsrelation med oss är personuppgiftsbehandlingen nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som leverantör till er utifrån avtalet. Den rättsliga grunden för behandlingen är i huvudsak avtal samt för att vi som bolag ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser- (t.ex. bokföring och skatt).

Uppgifterna samlas främst in direkt från dig eller från någon annan i er organisation. De personuppgifter vi behandlar om er kan i detta fall vara t.ex. kontaktuppgifter, namnuppgifter, yrkesuppgifter, skadeuppgifter och kontouppgifter.

I vissa fall har vi även ett berättigat intresse av att kunna föra viss statistik över det arbete vi utför för att kunna planera vår verksamhet eller att behandla era uppgifter på andra sätt för att kunna agera som modern leverantör av skadedjursbekämpning och livsmedelshygien och säkerhet.

 

När du är anställd hos oss

När du är anställd hos oss behandlar vi vissa personuppgifter om dig, uppgifterna samlas nästan uteslutande in direkt från dig och i vissa fall från offentliga källor såsom skatteverket, eller från din chef. Uppgifterna vi behandlar om er kan vara kontaktuppgifter, namnuppgifter, adressuppgifter, yrkesuppgifter, bankuppgifter och i vissa fall hälsouppgifter.

Ändamålen bakom behandlingarna är att vi ska kunna leda och fördela arbetet, genomföra medarbetarutveckling, upprätthålla personaladministrativa register, upprätthålla administration i övrigt av din anställning, verka för likabehandling och motverka diskriminering, tillhandahålla medarbetarinformation internt och externt samt stärka bolagets arbetsgivarvarumärke. 

Den lagliga grunden till behandlingen är i huvudsak avtal och skyldigheten att fullgöra våra rättsliga förpliktelser t.ex. vad gäller personaladministration, bokföring och skatt.

 

Delning av information

Vi säljer aldrig er information till någon tredje part. Vi delar dock ibland informationen med andra företag inom vår koncern eller samarbetspartners. I de fall vi delar information med samarbetspartners till oss beror det nästan uteslutande på att de har ett avtal med oss som ni nyttjar. Dessa företag lyder också under Dataskyddsförordningen och har en lika stark rättslig och kontraktuell skyldighet att säkra informationen.

De mottagare vi kan komma att dela er information med faller under följande kategorier;

Myndigheter, samarbetsföretag (såsom försäkringsbolag, fastighetsbolag och hyresvärdar), leverantörer av finanstjänster (t.ex. inkassoföretag), leverantörer av kundsupport eller IT-leverantörer.

Våra sambetspartners lagrar all information inom EU/EES.

 

Marknadsföring

De personuppgifter vi samlar in om dig kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Det är främst namnuppgifter, kontaktuppgifter och yrkesuppgifter som vi behandlar för detta ändamål.

Marknadsföringen kan vara i form av direktutskick via mejl eller om ni är kund hos oss för att erbjuda er liknande kompletterande tjänster eller för att informera om kampanjer och rabatter.

 

Kontaktuppgifter

För kontakt med oss gällande denna policy och vår behandling av personuppgifter samt för att göra gällande dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen går det bra att maila till gdpr@nomor.se

Du kan även kontakta oss via brev till Nomor, Att: Dataskydd, Tusbystråket 1B, 191 61 Sollentuna.

 

Rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter. Du har rätt att komma åt dina personuppgifter (ett s.k. registerutdrag), rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade, rätt att få personuppgifterna rättade, och att begränsa eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att ta tillbaka ett medgivande om behandling, rätt att undantas från att ta emot framtida marknadsföring från oss och under visa omständigheter att få informationen överförd till dig eller någon tredje part och du har även rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.

Observera att vi i vissa fall måste säkerställa din identitet t.ex. innan vi lämnar ut ett registerutdrag.

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter ber vi dig kontakta oss enligt ovan. Vi kommer att bekräfta mottagandet av din begäran så snart som möjligt. Vi kommer därefter utan oskäligt dröjsmål behandla den och återkomma till dig, senast inom 30 dagar. Om vi inte kan gå din begäran till mötes kommer vi motivera detta och informera dig om hur du kan gå vidare för det fall du inte är nöjd.

 

Om du önskar mer information

Om du har synpunkter på vår personuppgiftshantering eller önskar mer information är du välkommen att kontakta oss.
Du kan även läsa mer om personuppgiftshantering på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, www.imy.se. Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Uppdatering av policy

Vi förbehåller oss rätten att granska, revidera och uppdatera denna Integritetspolicy vid behov.